Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
 
GIỚI THIỆU
Phòng Tổ Chức là một đơn vị hành chính trong hệ thống các phòng ban hiện có của Trường, Phòng được thành lập cùng với sự ra đời của Trường ngày 11 tháng 11 năm 1994. Vấn đề tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển và tồn tại của đơn vị đó. Bất kỳ một tổ chức nào dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào đi chăng nữa nếu không biết cách quản lý một cách logic và...
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
08/01/2018  - Quy định về công tác cố vấn học tập
24/11/2017  - Điều lệ Trường đại học
12/11/2013  - Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
12/11/2013  - Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy
12/11/2013  - Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
 
THỐNG KÊ
Danh sách vắng họp tháng 10/2019 (22/10/2019)
Danh sách CB,NV không nộp KH công tác tuần 11 (18/10/2019)
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2021 Đại học Duy Tân