Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
29/06/2016
Nhân viên lái xe - Đại học Duy Tân
 
28/11/2017
Chuyên viên - Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2
 
27/12/2017
Nhân viên, Chuyên viên - Thư viện
 
25/10/2017
Chuyên viên Dàn trang - Thiết kế đồ họa - Đại học Duy Tân
 
 
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Các quy định liên quan
    Quy định về công tác cố vấn học tập
    Điều lệ Trường đại học
    Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
    Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy
    Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
Các chủ đề khác
    Quy chế
    Quyết định
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2018 Đại học Duy Tân