Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
28/11/2017
Chuyên viên - Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2
 
25/10/2017
Chuyên viên Dàn trang - Thiết kế đồ họa - Đại học Duy Tân
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
17/10/2017
Chuyên viên - Trung tâm Học liệu
 
15/12/2015
Chuyên viên - Trung tâm Điện - Điện tử (TT.CEE)
 
 
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Các quy định liên quan
    Điều lệ Trường đại học
    Quy định về công tác cố vấn học tập
    Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
    Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy
    Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
Các chủ đề khác
    Quy chế
    Quyết định
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2017 Đại học Duy Tân