Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/07/2017
Chuyên viên - Phòng Quan hệ Quốc tế
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
12/01/2016
Giảng viên - Khoa Điện - Điện tử
 
10/10/2017
Chuyên viên - Trung tâm Thực hành Tin học
 
10/03/2016
Giảng viên Du lịch - Đại học Duy Tân
 
 
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Các quy định liên quan
    Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
    Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy
    Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
    Quy định về bổ sung, sửa đổi Chính sách đào tạo, bồi dưỡng
    Quy định về công tác đào tạo trợ giảng
Các chủ đề khác
    Quy chế
    Quyết định
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2017 Đại học Duy Tân