Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
29/08/2019
Nhân viên Tạp vụ - Văn phòng trường
 
29/05/2015
Giảng viên - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
 
25/11/2016
Giảng viên - Khoa Y
 
 
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
08/01/2018   Quy định về công tác cố vấn học tập
24/11/2017   Điều lệ Trường đại học
12/11/2013   Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
12/11/2013   Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy
12/11/2013   Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
@import url(/32168/css/example.css);
29/10/2013   Quy định về bổ sung, sửa đổi Chính sách đào tạo, bồi dưỡng
@import url(/32168/css/example.css);
Trang  1  2  » 
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2019 Đại học Duy Tân